Lao động
Hòa Bình triển khai đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2024
11:35 PM 02/03/2024
(LĐXH)-Hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, là sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
Năm 2024, Hòa Bình tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện, thực hiện tốt công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cơ sở để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.
Sở Lao động TB&XH đã ban hành Công văn số 2912/LĐTBXH-GDNN ngày 22/11/2023 đề nghị UBND các huyện, TP tiến hành rà soát số lượng bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, thanh niên tình nguyện có nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; huyện Kim Bôi, huyện Cao Phong có báo cáo bằng văn bản, các huyện còn lại thông tin không có đối tượng trên có nhu cầu học nghề.
Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát số lượng công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã xuất ngũ, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ có nhu cầu học nghề trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thực hiện đào tạo nghề.
 
Một lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ
Thống kê cho thấy, năm 2024, số lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện là 442 người, trong đó có 386 người là bộ đội xuất ngũ, 56 người là công an xuất ngũ có nhu cầu học nghề trên địa bàn.
Tỉnh Hòa Bình quy định đối tượng và điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ đào tạo nghề quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ khi có đủ điều kiện là: Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Về mức hỗ trợ đào tạo nghề, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ: Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 tháng 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
Đồng thời, được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện tham gia đào tạo trình độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo, có giá trị trong sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề bằng mức học phí được cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng và quy định mức thu học phí theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở đào tạo đảm bảo công khai minh bạch quy định tại mục 5, điều 10, của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
Tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; Thực hiện việc rà soát, tổng hợp số lượng thanh niên xuất ngũ có nhu cầu học nghề tại các địa phương gửi Sở Tài chính xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân dân tỉnh cấp kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho thanh niên hàng năm theo quy định; Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục lập dự toán và hồ sơ quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Chủ động lồng ghép các nội dung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên vào các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương; Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cùng với đó, tỉnh giao Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Các ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp/cơ sở hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh một số nhiệm vụ cụ thể để cùng thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện năm 2024./.
Mỹ Hạnh