Xã hội
Hà Tĩnh: Hiệu quả bước đầu từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Hà Tĩnh: Hiệu quả bước đầu từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
(LĐXH)- Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện Dự án 2: Đa dạng ...
1 2 3 4 5 6 7