Cơ hội và định hướng cho sự phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch Cơ hội và định hướng cho sự phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch
(LĐXH) - Việt Nam với tiềm năng và thế mạnh về du lịch luôn coi trọng vai trò, vị trí chiến lược của ngành công nghiệp không khói trong việc phát tiển kinh tế - xã hội...
1 2 3 4 5 6 7