VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Ngăn chặn hành vi bêu rếu trẻ em trên mạng xã hội
02:24 PM 23/02/2023
Hành vi bêu rếu trẻ em trên mạng xã hội thể hiện sự vô cảm, thiếu hiểu biết theo quy định của pháp luật cũng như thể hiện trình độ, nhận thức pháp luật rất kém. Hành vi này là vi phạm pháp luật và phải được xử lý thật nghiêm.