VIDEO
Theo VTV4
Kỹ năng thiết yếu người lao động cần có trong kỷ nguyên số
Cập nhật: 2 giờ trước
Việc bảo đảm việc làm và tăng cường kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng đối với mỗi quốc gia.
Từ khóa: Kỹ Năng lao động