Xã hội
Đồng Tháp triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024
06:39 PM 28/02/2024
(LĐXH)-Trong năm 2024, Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội toàn tỉnh, góp phần đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Tập huấn công tác xã hội trong trường học 
Cụ thể, tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2024 thực hiện  đạt 50% các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở điều trị nghiện, trại giam, trại tạm giam, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. Trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.
Tỉnh phấn đấu ít nhất có 40% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, trại tạm giam, hệ thống tư pháp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội. Đảm bảo tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội tại 143 xã, phường, thị trấn. 
Đồng thời, tỉnh cố gắng thực hiện đạt cơ cấu tối thiểu 40% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn. Bảo đảm ít nhất 80% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
Với những mục tiêu đề ra, Đồng Tháp đã xây dựng một loạt các giải pháp để thực hiện, đó là phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội thông qua việc xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội để thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo (trường học). Hỗ trợ các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở điều trị nghiện.
Đồng Tháp sẽ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho 286 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội về chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người chưa thành niên; công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, nông thôn và một số lĩnh vực đặc thù khác như công tác xã hội trong bệnh viện, công tác xã hội trong trường học.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội; dựa trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, nhân viên công tác xã hội; nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về công tác xã hội, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý. Tăng cường giám sát việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng, phân công nhiệm vụ cộng tác viên công tác xã hội tại cấp xã (theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ 06 tháng họp giao ban với cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Giải pháp tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về công tác xã hội cũng được chú trọng trong năm 2024, trong đó tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng yếu thế khác. Xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội./.
Mỹ Hạnh