Thời sự
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Tập trung cao độ cho vấn đề lao động, việc làm”
02:58 PM 29/02/2024
(LĐXH)- Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung cao độ cho vấn đề lao động, việc làm, phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Tại buổi giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đầu tiên của năm 2024 diễn ra sáng 29/2, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt Chương trình Hành động của Bộ, trong đó phương châm hành động của năm 2024 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới và Phát triển”; cùng với đó là 6 quan điểm trọng tâm cùng những nhóm nhiệm vụ chủ yếu,  nhiệm vụ cụ thể giao cho các đơn vị.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị giao ban
Bộ trưởng đề nghị việc đầu tiên, lãnh đạo các đơn vị cần rà soát lại những nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, bám vào đó để triển khai. Đồng thời, cụ thể hóa kết luận của Ban Cán sự về nhiệm vụ trọng tâm của Ban Cán sự cũng như nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo Bộ.
Bộ trưởng nhấn mạnh 6 lĩnh vực cơ bản nhất cần được quan tâm, đó là:
Thứ nhất, cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình được Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ duyệt. Việc chủ động xây dựng thể chế cần theo tinh thần chủ động cao nhất, sớm nhất và chất lượng nhất.
“Trong chiều nay, Ban Cán sự sẽ ban hành một Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng trong việc xây dựng thể chế, chính sách pháp luật theo tinh thần Quy định 97 của Ban Bí thư về xây dựng thể chế. Trong đó quan trọng nhất là các chủ trương, chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, đặc biệt là các luật, nghị định, pháp lệnh... ; những văn bản do Bộ ban hành” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thứ hai, tập trung cao độ cho vấn đề lao động, việc làm, phát triển thị trường lao động. Bộ trưởng lưu ý rất nhiều vấn đề ở đây gồm lao động ngoài nước, lao động trong nước, lao động nước ngoài tại Việt Nam, xây dựng cung – cầu thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp...
Thứ ba, đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, coi đây là trọng tâm của ngành. Từ đó đảm bảo xây dựng thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập; trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực ở những ngành nghề mới.
“Ở những ngày mới nếu chúng ta không cập nhật nhanh, thường xuyên thì giáo dục nghề nghiệp sẽ bị đứng ngoài cuộc” – Thứ trưởng lưu ý.
Thứ 4, phát triển hệ thống an sinh bao trùm và bền vững, toàn diện, đa dạng, nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng yếu thế, theo tinh thần Nghị quyết 42 của Trung ương. Bộ trưởng nhấn mạnh cần sửa Nghị định 20 về bảo trợ xã hội bởi mức trợ cấp rất thấp, trong khi độ bao phủ rộng.
Thứ 5, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là chi trả thông qua tài khoản.
Thứ 6, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh và làm chậm trễ công việc chung.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, những buổi giao ban lần sau cần đổi mới hơn, báo cáo ngắn ngọn về những vấn đề đạt được, khó khăn vướng mắc và kiến nghị. Tất cả những kiến nghị cần gửi trước cho Văn phòng Bộ, từ đó Văn phòng gửi cho cơ quan phải yêu cầu trả lời. Cơ quan trả lời phải báo cáo lại lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách bằng văn bản, sau đó Văn phòng tổng hợp./.
Hồng Minh