Giáo dục - Nghề nghiệp
Bắc Giang: Nhiều chính sách thu hút học sinh tham gia học nghề
03:30 PM 21/06/2022
(LĐXH) – Bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), tỉnh Bắc Giang cũng kịp thời triển khai, hướng dẫn các cơ sở GDNN, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về GDNN, trong đó có chính sách học phí, học bổng cho người học nhằm khuyến khích và thu hút học sinh tham gia học nghề.
Học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là người khuyết tật được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng
Ngày 10/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 61/2021/NQ- HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/ 01/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
Chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 được quy định nhằm hỗ trợ thêm kinh phí, mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho người tham đào tạo nghề; động viên, khuyến khích người lao động tham gia học nghề trình độ cao. Khuyến khích người lao động có tay nghề cao trong các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề góp phần nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động tham gia vào thị trường lao động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể các chính sách hỗ trợ như sau: Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: Mức hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng. Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trình độ trung cấp: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng.
Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN theo khóa học, nhưng không quá 04 triệu đồng/01 nhà giáo GDNN/01 khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; 01 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
Kinh phí thực hiện các chính sách do ngân sách địa phương bảo đảm, cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. UBND huyện, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc địa bàn quản lý. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.
Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành và việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, công tác GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong 2 năm 2020-2021, các cơ sở GDNN đã đào tạo nghề cho 60.174 người đạt 105,6% kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng 3.312 người, đạt 207% kế hoạch; trung cấp 8.842 người, đạt 163,7% kế hoạch; sơ cấp và đào tạo thường xuyên 48.020 người, đạt 96% kế hoạch. Góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối 2021 đạt 70% (cao hơn tỷ lệ cả nước 5,5 %), trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 22,1%. Từng bước đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa./.
Ngân Kiều