Lao động
Bắc Giang: Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp
01:44 PM 07/09/2022
(LĐXH) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang vừa có Công văn đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp triển khai ngay việc quản lý, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Tiến hành rà soát, đối chiếu các loại máy, thiết bị đang sử dụng tại doanh nghiệp với danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được ban hành tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau đó thực hiện ngay việc khai báo, kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
(Ảnh minh họa)
Xây dựng quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành an toàn đối với từng loại máy, thiết bị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị và thông số kỹ thuật an toàn của nhà sản xuất. Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Thông tư số 04/2014/TTBLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
Tổ chức giám sát chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc trong không gian hạn chế (xử lý môi trường, vệ sinh hố ga công nghiệp, bể chứa nước nước thải, bùn thải; đường uống nước thải, hầm, lò, ...) theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.
Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu hoặc định kỳ theo đúng thời hạn cho các nhóm đối tượng. Các doanh nghiệp lựa chọn các doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực để huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo các nhóm quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc huấn luyện phải đảm bảo đủ thời gian, nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động cho người lao động theo quy định. Trước khi tổ chức huấn luyện cho đối tượng nhóm 2, nhóm 3, doanh nghiệp đề nghị đơn vị có chức năng huấn luyện thực hiện nghiêm túc việc thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu các yếu tố này. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động chủ động quyết định theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH. Rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn hoặc khi xảy ra tai nạn lao động./.
Hưng Cảnh